Giks prijs

Prijs voor de beste masterscriptie in de Klassieke Studies om masterstudenten aan te moedigen hun studies en onderzoek verder uit te bouwen.

Het Gents Instituut voor Klassieke Studies (GIKS) reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste masterscriptie die aan de UGent werd ingediend over een onderwerp binnen het domein van de Klassieke Studies. Onder ‘Klassieke Studies’ wordt verstaan: Taal- en letterkunde (Latijn en/of Grieks), Klassieke (Mediterrane) en Provinciaal-Romeinse Archeologie, Receptiegeschiedenis; Antieke Filosofie, Godsdienstgeschiedenis (Oudheid), Oude Geschiedenis, Antiek Recht, Kunstwetenschappen Oudheid.Portrait 1

Iedere student die in het voorafgaande academiejaar een masterscriptie heeft ingediend aan de Universiteit Gent binnen het domein van de Klassieke Studies, en die hiervoor minstens een grote onderscheiding heeft behaald (16/20), kan deelnemen.

Indieningen worden elk jaar aanvaard tot en met 31 oktober. Hiervoor dienen de volgende documenten digitaal ingediend te worden via giks@ugent.be:

 • Een elektronische versie van de masterscriptie.
 • Een motivering van ca. 1500 woorden waarin een samenvatting van de masterproef wordt gegeven en uiteengezet wordt waarom de auteur meent dat zijn/haar werk in aanmerking komt voor de GIKS-prijs.
 • De thesisverslagen van de (co-)promotor(en) en lezers.
 • Een korte duiding van de promotor van de mastersciptie ter aanbeveling van de kandidatuur.

De jury wordt samengesteld door het GIKS bestuur en bestaat minstens uit vijf leden. Elk jurylid is gepromoveerd. Zij stellen een ranking op van de ingediende thesissen. Juryleden mogen geen masterscripties beoordelen die zij als promotor of copromotor hebben begeleid. Dit geldt eveneens voor tweede en derde lezers van masterscripties.

De uitslag van de wedstrijd en de modaliteiten van de prijsuitreiking worden in de loop van januari bekend gemaakt. 

Download het reglement

Eerdere winnaars van de GIKS prijs (2015-2021)

 • Portrait 42015 Alexis Daveloose: Tolli fortunae discrimen in morte? Funeraire luxe en romanisatie in hellenistisch Clusium
 • 2016 Tineke Melkebeek: Aristoteles over de vrouw
 • 2017 Kirsten Ricquier: De receptie van de antieke romans bij Fielding en Richardson: De erfenis van een antiek genre in enkele 18e-eeuwse zedenromans.
 • 2018 Niels Schoubben: How to find the origins of a dragon? – A cognitive linguistic approach towards the protohistory of the Homeric hexameter.
 • 2019 Eline Daveloose: Over broeders, zussen en schapenhoeders. Editie van drie onuitgegeven Cappadocische volksverhalen uit Axo met grammaticale en lexicale commentaar
 • 2020 Martijn Calleeuw: Piraterij, handel en ‘barbaren’? De ‘Litus Saxonicum’ in haar context (ca. 260 tot ca. 410)
 • 2021 Yannis Brichant: Het begin van de magister militum. Constantius II’s beleid omtrent de magister equitum et peditum