Indianio: indienplatform met automatische controle en verwerking

Vakgroep/Dienst: Toegepaste Wiskunde en Informatica (WE02)
Contactpersonen:
Prof. dr. Peter Dawyndt, peter.dawyndt@ugent.be
Davy Hollevoet, davy.hollevoet@ugent.be

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject
Indianio (https://indianio.ugent.be) is een online platform waarop studenten taken, projecten, documenten, etc. kunnen indienen. Docenten kunnen daarvoor projecten aanmaken en daarbij verschillende controle- en  verwerkingsregels instellen.
Het Indianio-project startte in het voorjaar van 2008 als ondersteuning voor het opleidingsonderdeel “Scriptingtalen”, gedoceerd door prof. dr. Dawyndt. De studenten moeten twee maal tijdens het semester hun oplossingen voor een aantal opgaven indienen. Voor de komst van Indianio, gebeurde dit via de “Dropbox”. Deze functionaliteit van Minerva laat echter niet toe te controleren wat de studenten precies ingediend hebben.
Vanuit deze tekortkoming werd een kleinschalig project opgezet door de begeleiders van het opleidingsonderdeel. Op voorhand kon gespecificeerd worden wat een student precies moest indienen en dat werd dan ook afgedwongen bij het indienen. Probeerde een student bijv. een archief in te dienen met een bestand te weinig, dan werd het archief geweigerd en kreeg de student een gepaste melding.

Het project werd na korte tijd opgemerkt door begeleiders en docenten van andere opleidingsonderdelen. Naast bijkomende controletypes werd ook de mogelijkheid beschikbaar om bestanden, na het indienen, automatisch te verwerken. Zo kan tegenwoordig een Java-project automatisch gecompileerd, geanalyseerd en getest worden volgens de instellingen van de verantwoordelijke. Bestanden met broncode kunnen ingekleurd en omgezet worden in PDF-documenten.
indianio_grafiek.jpg
Indianio wordt inmiddels gebruikt door tientallen begeleiders en docenten, verspreid over verschillende faculteiten. Aan de faculteit Wetenschappen wordt Indianio gebruikt voor onder meer de opleidingen Biochemie en Biotechnologie, Chemie, Geologie, Geografie, Informatica, Wiskunde en Fysica. Ondertussen wordt Indianio ook gebruikt aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur op aandringen van de studenten Informatica; aan de faculteit Bio–ingenieurswetenschappen loopt er nog een proefproject. Figuur 1 toont het aantal bestanden dat ingediend werd per maand over de periode 10/2008 tot 9/2012. De roze metingen zijn bestanden die geweigerd werden omdat ze niet voldeden aan de ingestelde vereisten. Alles samen hebben, op het moment van schrijven, 2.548 studenten samen 14.571 bestanden ingediend voor 253 projecten.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

 1. Herwerken van oude code
  Indianio is gestart als klein project op allserv. De beperkingen van dat platform zijn nog altijd merkbaar in de programmacode, zelfs na de overschakeling naar een recentere omgeving. Met oog op de toekomst, moet een groot stuk van de oudere code eens onder handen genomen worden.
 2. Schrijven van documentatie, zowel voor ontwikkelaars als voor gebruikers
  Het is nog onduidelijk wie in de toekomst voor de verdere werking van Indianio zal zorgen. Momenteel is de structuur van het platform enkel gekend door de ontwikkelaar. Om de toekomst van het platform te verzekeren en opvolging te vereenvoudigen, is het absoluut vereist dat er goede documentatie geschreven wordt.  Dit kan gebeuren tijdens het herwerken van de programmacode, aangehaald in punt 1.
 3. Toevoegen van nieuwe controletypes en verwerkingsregels
  Momenteel loopt al een proefproject waarin we Indianio koppelen aan BlueJ, een objects-first leeromgeving voor Java. Studenten kunnen indienen op Indianio vanuit BlueJ. Het is nu reeds duidelijk dat er nog veel verbeterd kan worden, zowel aan de kan van BlueJ als Indianio.
 4. Haalbaarheid van een automatisch scoresysteem onderzoek
  We willen graag het proefproject aangehaald in punt 3 uitbreiden naar andere programmeertalen en -omgevingen. Hiervoor moeten een aantal modules geïmplementeerd worden, waarna ze idealiter geëvalueerd worden in een aantal proefprojecten.
 5. Betere integratie met Minerva, Oasis, Pythia, CAS,..
  Momenteel worden studentenlijsten nog manueel geïmporteerd door de docenten of begeleiders vanuit Minerva. Navraag leert dat dit zeker op een automatische manier zou kunnen gebeuren.
 6. Opwaardering serverstructuur
  Op dit moment wordt Indianio gehost op een server met beperkte middelen. Vooral qua schijfruimte maar ook, in stijgende mate, qua rekenkracht en geheugen begint het Indianio-project uit zijn voegen te barsten. Een opwaardering van de hardware zal nodig zijn, des te meer als er verder gewerkt wordt aan punten 3 en 4.